Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Gepubliceerd: woensdag 20 januari 2010
1.

Inhoud van het online-aanbod
René Muilwijk Modelbouw, hierna te noemen auteur, biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegenover de auteur, die betrekking hebben op materiële of ideële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen opzettelijke of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, gedeelten van de pagina's of het volledige aanbod zonder speciale kennisgeving te wijzigen, te vervolledigen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde Internetpagina's ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden, indien de auteur van de inhoud op de hoogte is en het hem technisch mogelijk en billijk is, het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik van het plaatsen van de links, de overeenstemmende gekoppelde pagina's vrij waren van illegale inhoud. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de links werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen Internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor vreemde gegevens in de door de auteur ingestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade, die ontstaan is door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar werd verwezen, aansprakelijk en niet degene die via links slechts verwijst naar de betreffende publicatie.

3.

Auteursrechten en handelsmerken
De auteur streeft ernaar in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten, zijn zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten.
Alle binnen het Internetaanbod vermelde, en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bestemmingen van de betreffende geldende handelsmerken en de eigendomsrechten van de betreffende vermelde eigenaar. Wanneer het handelsmerk louter wordt vermeld, mag niet worden geconcludeerd dat dit handelsmerk niet door rechten van derden wordt beschermd!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf geproduceerde objecten blijft eigendom van de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere of gedrukte publicaties zijn niet toegelaten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4.

Gegevensbeveiliging
Voor zover binnen het Internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, zal het vrijgeven van deze gegevens van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gebeuren. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten zijn - voor zover technisch mogelijk en billijk - ook toegelaten zonder vermelding van dergelijke gegevens of met vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem.

5.

Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moeten worden beschouwd als onderdeel van het Internetaanbod, waar naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de overige gedeelten van het document in inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.

Info van derden

Gepubliceerd: zondag 11 januari 2015

René Muilwijk Modelbouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden zijn geplaatst op de website.